Obsah

Školské hodiny

Štvrtok 2. 12. 2021

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 3975718

Ochrana osobných údajov

Kalendár

Mapa

Fotogaléria

 

 

Informácie k pandémii COVID19

Od 06. decembra 2021 dochádza ku zmene spôsobu vyučovania na 2. stupni - žiaci sa budú učiť dištančnou formou.

Od štvrtka 25. novembra 2021 sa zavádza povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4.ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom. 

VYHLÁŠKA v kompletnom znení - klikni sem

Školský semafor

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (pre žiaka)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

 

Novinky

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:
  § 1
  Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež podľa § 24 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 355/2007 Z. z. v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica zákazom prezenčného vzdelávania:
  a) 2. stupeň základných škôl,
  b) 2. stupeň základných škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  c) gymnáziá,
  d) stredné odborné školy,
  e) stredné školy, praktické školy, odborné učilištia pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  § 2
  Účinnosť
  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 6. decembra 2021 a stráca účinnosť uplynutím 17. decembra 2021.

 • Blíži sa čas Vianoc- Advent. Je to už len krôčik k najkrajším sviatkom v roku- Vianociam. Premýšľali ste niekedy čo o Advente naozaj viete?

  Advent, začína prvú nedeľu po 26. novembri. Celkom sú tieto nedele v advente štyri a každá má špeciálne meno. Prvá je železná, druhá bronzová, tretia strieborná a posledná, pred Štedrým dňom, zlatá.

  Hlavným znakom a symbolom adventu je adventný veniec, ktorý slúži práve k odpočítavaniu štyroch adventných týždňov, čiže času do Vianoc.

  Aj my v školskom klube detí sme si pripomenuli najkrajšie sviatky v roku, výrobou adventného venca.

 • Dňa 12. novembra 2021, si žiaci 2.C triedy mali možnosť vyrobiť vianočný svietnik pomocou vitrážnej techniky.Túto techniku si veľmi rýchlo osvojili a obľúbili.Tak ako dievčatá aj chlapci ukázali, že sú dostatočne kreatívni.Tvorivé popoludnie s triednou pani učiteľkou si užili.

 • 18. október bol pre prváčikov veľmi významným dňom. Boli pasovaní za riadnych žiakov našej školy. Po úspešnom zdolaní všetkých prekážok ich čakalo pasovanie. Kamarátka Ceruzka ich pozorne sledovala a za ich šikovnosť pasovala a prijala do cechu školského. Z rúk našich štvrtákov si potom prevzali slávnostnú medailu, ktorá im bude tento dôležitý okamih v ich živote pripomínať. Po zložení prváckeho sľubu si ešte prváci v triede s pani učiteľkami veselo zaspievali a tešili sa z milých darčekov.

  Želáme im, aby im toto šťastie a spokojnosť vydržalo čo najdlhšie. 1.A, 1.B, 1.C

 • Svetový deň zdravej výživy si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta. Aj na našej škole sme si spolu so žiakmi 1. stupňa tento deň pripomenuli a pripravili rôzne aktivity a činnosti. Žiaci 0. ročníka si zahrali pohybovú hru Ovocníčkovia, vyrobili medaily s ovocím, obkresľovali ovocie a zeleninu. Prváci zhotovili obrovské hrušky, kde si vyskúšali svoju zručnosť v maľovaní. Naši druháci si pripravili košíčky a zaváracie poháre plné ovocia a zeleniny, vytvorili papierové jabĺčka s červíkmi. A že sú šikovní i tretiaci, dokázali nám to vytvorením krásnych „ Ovocníčkov“. Hrou - Poznáš ma? si vyskúšali so zaviazanými očami identifikovať hmatom ale aj ochutnávaním rôzne druhy ovocia, zeleniny. Žiaci štvrtáci sa zahrali na „šikovné gazdinky“ a naaranžovali plné misy chutného ovocia a zeleniny. Do tejto aktivity sa zapojil i ŠKD nielen v tento deň, ale aj počas celého týždňa. Športovali, ochutnávali, na chodbách zhotovili výstavky ovocia a zeleniny, dodržiavali zásady zdravej výživy. Všetci sme si uvedomili, že zdravie je veľmi dôležité, preto si ho máme vážiť a chrániť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner