• Činnosť špeciálneho pedagóga na ZŠ

   • Zápis do 1. ročníka - Základná škola PodzáhradnáMgr. Daniel Medvec
    Kontakt: daniel.medvec@zsnadmedzou.sk
    Konzultačné hodiny: utorok - streda, od 13:30 – 14:30 hod., HP pavilón - 2. poschodie
    podľa potreby po telefonickom, osobnom alebo emailovom rozhovore

    Mgr. Marta Jakubcová
    Kontakt: marta.jakubcova@zsnadmedzou.sk
    Konzultačné hodiny: streda, od 13:00 – 14: 30 hod., HP pavilón - 2. poschodie

    Náplň práce:

    Školský špeciálny pedagóg poskytuje v našej škole špeciálno-pedagogický servis všetkým žiakom bez rozdielu. Individuálne alebo skupinové intervencie poskytuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ktorí postupujú podľa individuálnych vzdelávacích plánov (IVP):

    • žiakom so zdravotným znevýhodnením (s poruchami učenia a pozornosti, s narušenou komunikačnou schopnosťou a inými .
    • žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

    Spolupráca s pedagogickými zamestnancami:

    • priebežne konzultuje s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi výchovno-vzdelávacie metódy a formy práce so žiakmi, spolupracuje pri tvorbe IVP
    • poskytuje učiteľom vzdelávajúcim žiakov so ŠVVP odborné konzultácie
    • spolupracuje so školským podporným tímom
    • metodicky usmerňuje prácu pedagogických asistentov
    • úzko spolupracuje so sociálnou pedagogičkou a pedagogickými asistentkami v rámci podporného tímu na škole

    Spolupráca so zákonnými zástupcami/rodičmi:

    • poskytuje individuálne konzultácie, poradenstvo a potrebné informácie a materiály
    • zabezpečuje zvýšenie informovanosti zákonných zástupcov žiakov.

    Spolupráca so zariadeniami poradenstva a prevencie:

    • zúčastňuje sa na pravidelných pracovných stretnutiach špeciálnych pedagógov,
    • priamo navštevuje poradenské zariadenia, zúčastňuje sa na stretnutiach so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi, priebežne konzultuje vhodné metódy a formy pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP.

          ,, Učíme sa pre život, nie pre školu."

                                                                       Seneca

  • Kontakty

   • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
   • 053/ 44 13 990, 0948 934 866 - Riaditeľka školy 053/ 44 13 992, 0904 575 900 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň 053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň 053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy 053/ 42 99 754 - Ekonómka školy 053/ 44 61 120 - Školská jedáleň
   • Nad Medzou 1 05201 Spišská Nová Ves Slovakia
   • 35546042
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje