Obsah

 • Dôležitý oznam - zmena spôsobu vyučovania na 2. stupni

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:
  § 1
  Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež podľa § 24 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 355/2007 Z. z. v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica zákazom prezenčného vzdelávania:
  a) 2. stupeň základných škôl,
  b) 2. stupeň základných škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  c) gymnáziá,
  d) stredné odborné školy,
  e) stredné školy, praktické školy, odborné učilištia pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  § 2
  Účinnosť
  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 6. decembra 2021 a stráca účinnosť uplynutím 17. decembra 2021.

 • Advent

  Blíži sa čas Vianoc- Advent.  Je to už len krôčik k najkrajším sviatkom v roku- Vianociam. Premýšľali ste niekedy  čo o Advente naozaj viete?

  Advent,  začína prvú nedeľu po 26. novembri. Celkom sú tieto nedele v advente štyri a každá má špeciálne meno. Prvá je železná, druhá bronzová, tretia strieborná a posledná, pred Štedrým dňom, zlatá.

  Hlavným znakom a symbolom adventu je adventný veniec, ktorý slúži práve k odpočítavaniu štyroch adventných týždňov, čiže času do Vianoc.

  Aj my v školskom klube detí sme si pripomenuli najkrajšie sviatky v roku, výrobou adventného venca.

  Správny adventný veniec by mal byť vyrobený z vetvičiek ihličnatých stromov alebo cezmíny, to preto, že predstavujú život. Ak je veniec zo slamy či prútia, mal by odháňať zlých duchov a domu dopriať požehnanie. Zelený a kruhový tvar symbolizuje nepretržitý život. Svetlo sviečok poskytuje ľuďom pocit domova a istoty.

  Advent, advent, štyri sviece,
  prvá z nich sa zatrbliece.

  Za ňou druhá, tretia zhorí,
  prinesieme stromček z hory.

  A keď štvrtá horí stíška
  tešíme sa na Ježiška.

 • Vitrážna technika

  Dňa 12. novembra 2021, si žiaci 2.C triedy mali možnosť vyrobiť vianočný svietnik pomocou vitrážnej techniky.Túto techniku si veľmi rýchlo osvojili a obľúbili.Tak ako dievčatá aj chlapci ukázali, že sú dostatočne kreatívni.Tvorivé popoludnie s triednou pani učiteľkou si užili.

 • Pasovanie prvákov

  18. október bol pre prváčikov veľmi významným dňom. Boli pasovaní za riadnych žiakov našej školy. Po úspešnom zdolaní všetkých prekážok ich čakalo pasovanie. Kamarátka Ceruzka ich pozorne sledovala a za ich šikovnosť pasovala a prijala do cechu školského. Z rúk našich štvrtákov si potom prevzali slávnostnú medailu, ktorá im bude tento dôležitý okamih v ich živote pripomínať. Po zložení prváckeho sľubu si ešte prváci v triede s pani učiteľkami veselo zaspievali a tešili sa z milých darčekov.

  Želáme im, aby im toto šťastie a spokojnosť vydržalo čo najdlhšie. 1.A, 1.B, 1.C

 • Svetový deň zdravej výživy

  Svetový deň zdravej výživy si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta. Aj na našej škole sme si spolu so žiakmi 1. stupňa tento deň pripomenuli a pripravili rôzne aktivity a činnosti. Žiaci 0. ročníka si zahrali pohybovú hru Ovocníčkovia, vyrobili medaily s ovocím, obkresľovali ovocie a zeleninu. Prváci zhotovili obrovské hrušky, kde si vyskúšali svoju zručnosť v maľovaní. Naši druháci si pripravili košíčky a zaváracie poháre plné ovocia a zeleniny, vytvorili papierové jabĺčka s červíkmi. A že sú šikovní i tretiaci, dokázali nám to vytvorením krásnych „ Ovocníčkov“.  Hrou -  Poznáš ma? si vyskúšali so zaviazanými očami identifikovať hmatom ale aj ochutnávaním rôzne druhy ovocia, zeleniny. Žiaci štvrtáci sa zahrali na „šikovné gazdinky“ a naaranžovali plné misy chutného ovocia a zeleniny. Do tejto aktivity sa zapojil i ŠKD nielen v tento deň, ale aj počas celého týždňa. Športovali, ochutnávali, na chodbách zhotovili výstavky ovocia a zeleniny, dodržiavali zásady zdravej výživy. Všetci sme si uvedomili, že zdravie je veľmi dôležité, preto si ho máme vážiť a chrániť.                                                                                                                    

 • Mesiac október - mesiac úcty k starším

  Opäť je tu jeseň, obdobie keď príroda naberá na svojej kráse plnosťou rôznych farieb. Október- mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom, ktorá by mala byť  nepretržitá po celý rok. Pri tejto príležitosti aj naše deti v ŠKD vyjadrovali svoju lásku k starkým krásnymi kresbami, maľbami. Rozprávali, čo s nimi najradšej robia, vyrábali a obdarúvali svojich starkých  rôznymi darčekmi. Nezabúdajme, každý malý  chlapec či dievča bude raz  dedko -  babka. Všetci raz budeme starí.

 • Školský korčuliarsky program

  Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves spolu s mestom Spišská Nová Ves zorganizovali školský korčuliarsky kurz pre žiakov ZŠ, s cieľom odstrániť korčuliarsku negramotnosť.

  Do projektu sa zapojila aj naša škola. V školskom týždni od 27.9. - 1.10. 2021 začal korčuliarsky kurz v  I.A triede. Kurz bol vedený vyškolenými trénermi. Posledný deň kurzu deti súťažili v rôznych korčuliarskych súťažiach, a tak získali účastnícky diplom a drobnú sladkosť.

 • Behom ku zdraviu

  V piatok 01. októbra 2021 sme na našej škole strávili netradičné popoludnie plné zábavy, smiechu a najmä športu. Tento športový deň zorganizovali  v príjemnej atmosfére pani vychovávateľky zo školského klubu detí našej školy. Deti boli maximálne pripravené na svoje športové výkony a na jednotlivých stanovištiach podali tie najlepšie výkony. Čakali ich zaujímavé aktivity a výzvy, ktoré každý úspešne zvládol. Náš športový deň sa niesol v znení hesla „behom ku zdraviu“, keďže každý, kto mal chuť sa hýbať, podporil tú najdôležitejšiu vec – svoje zdravie. Veríme, že sa popoludnie deťom páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné športovanie.

 • Začiatok školského roka

 • Oznam vedúcej školskej jedálne.

  Vážení rodičia,

  1.8.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy  zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

  Končí  sa plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. Dotácia sa dopĺňa o novú skupinu detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

  Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré

  1. navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima,
  3. navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti (čestné vyhlásenie je v prílohe).

  Rodičia, ktorí si chcú od 1. septembra uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v  ZŠ  podľa vyššie uvedených bodov, musia v termíne  19., 20., 21. júla a  26., 27., 28.  júla 2021 v čase od 8:00 – 10:00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod.  doručiť do základnej školy Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to:

  • potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi)  alebo
  • potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi – formulár v prílohealebo
  • čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (čestné vyhlásenie je v prílohe).

  Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa.

  Oznam   pre  rodičov,  ktorí  si  uplatnia  dotáciu  na  stravu  dieťaťa podľa vyššie uvedeného a bude im dotácia na dieťa (žiaka) priznaná, že:

  • dotácia  na  stravu  sa zvýšila  na  sumu  1,30 EUR  za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu
  • hodnota  celého  obeda   v  našom   zariadení   školského  stravovania   je  na  prvom  stupni 1,58 EUR a druhom stupni 1,66 EUR. Z uvedeného vyplýva, že rodič doplatí na prvom stupni 0,28 EUR a na druhom   stupni   0,36 EUR   za   každý deň,   v  ktorom   sa  dieťa  zúčastnilo vyučovania a odobralo obed
  • zákonný zástupca  dieťaťa  berie na  vedomie, že  je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť celu hodnotu obeda.

  V Spišskej Novej Vsi, 12.7.2021

 • Záver školského roka

 • Oznam vedúcej ŠJ - dôležité !!!

  VÝZVA – NA ÚHRADU STRAVNÉHO

  Vážení stravníci (zákonní zástupcovia), dňa 7.6.2021 Vám bol vydaný šek na úhradu stravného za mesiac jún. Úhrada stravného mala byť realizovaná do dňa 15.6.2021, keďže do tohto dňa evidujeme vysoké nedoplatky na stravnom, vyzývame všetkých, ktorí stravu neuhradili, aby tak urobili čo v najkratšom čase najneskôr do 21.6.2021 vrátane.

  UPOZORNENIE  NA  VYHLASOVANIE  Z  OBEDOV

  Zároveň Vám pripomíname, že na  dotáciu na podporu stravovacích návykov dieťaťa v sume 1,20 EUR má žiak nárok za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania a odoberie stravu. V zmysle uvedeného Vás žiadame, aby ste sa v prípade neúčasti na vyučovaní zo stravy včas vyhlásili. Za nedotované (nevyhlásené) obedy je stravník povinný uhradiť plnú sumu obeda. To znamená, že v prípade vzniknutého nedoplatku spôsobeného neodhlásením zo stravy, Vám bude na konci júna 2021 vydaný ešte jeden šek s rozdielom nedotovaných obedov.

  OZNAM pre všetkých stravníkov

  V dňoch 29. a 30.6.2021 sa z prevádzkových dôvodov nebude možné vyhlasovať z obeda!

  Z týchto dní je potrebné sa odhlásiť do 28.6.2021 t.j. pondelok (vrátane), najneskôr do 8:00 hod. Po tomto termíne už vyhlásenie zo stravy nebude možné.

  V prípade, že nestihnete obed včas odhlásiť, je možnosť prísť odobrať obed do obedára (iných vhodných nádob).

 • Popoludnie v ŠKD

  Sokoliarstvo je spôsob lovu pomocou vycvičených dravcov, predovšetkým sokolov, jastrabov a orlov. Ide o tradičnú oblasť poľovníctva, ktorá používa svoje vlastné metódy, úlovky a filozofiu. Práve tento druh spojenia s prírodou sme chceli priblížiť deťom školského klubu našej školy, a preto sme si na návštevu zavolali pravého Sokoliara. Spolu s ním k nám prišli aj sokol Jimmy, orol stepný Chilli, kuvík plačlivý Artuš (sova), myšiak lesný Zeta, myšiak štvorfarebný Zuri a krkavec Zoe. Ich pán nám o nich a o spôsobe ich života porozprával množstvo zaujímavostí, no najlákavejšia však bola skutočná prítomnosť spomínaných dravcov a ukážka ich letu. Niektoré vtáky mali nasadené čiapočky, aby ich nerozptyľovalo okolité prostredie. Lety dravcov boli pre deti úchvatným predstavením a zážitkom, ktorý si budú dlho pamätať. Takouto formou chcel náš školský klub sprostredkovať deťom bližšie spoznanie prírody, zážitkovou formou obohatiť ich vedomosti a naučiť ich vzájomnému rešpektu a pokore v súvislosti s ochranou prírody.

 • Medzinárodný deň detí

  V srdciach veľa radosti,

  vo vrecku viac sladkostí.

  Celý rok len veľa hier,

  veľký úsmev z našich pier.

  Prvý júnový deň patrí vždy deťom. Opäť je tu príležitosť rozžiariť detské očká. Aj v tomto školskom roku sa deti s radosťou zapojili do rôznych aktivít, ktoré im pripravili pani učiteľky. Mohli si tak užiť deň plný hier a zábavy.

 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  6. mája 2021 v ZŠ Lipová ul. - naši žiaci 1. stupňa boli úspešní, zodpovedne sa pripravili na prednes poézie a prózy. Patrí im veľká vďaka za reprezentáciu školy.

  1. kategória:

  Poézia - 1. miesto Teodor Zalčík - 4.C

                 3. miesto Violet Weagová - 3.A

  Próza - 1. miesto Leo Jozef Veisenpacher - 4.B

                2. miesto Nela Chovancová - 4.C

  Obaja víťazi postupujú na okresné kolo.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 6. mája 2021 sa pre žiakov 2. stupňa konalo obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Obvodné kolo sa uskutočnilo v ZŠ na Lipovej ulici, kde našu školu reprezentovala väčšina žiakov. Touto cestou by sme im chceli poďakovať, že aj v čase dištančného vzdelávania nezanevreli na umelecký prednes a naučili sa umelecký text nielen naspamäť, ale aj predniesť. Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí sa zúčastnili školského kola.

  Víťazi obvodného kola 2. kategórie:

  Poézia: 1. miesto – Ela Molitorisová – VI.A

  Próza: 2. miesto – Paulína Pencáková – V.A

  Víťazi obvodného kola 3.kategórie:

  Poézia: 1. miesto – Vanesa Strcuľová – VII.B
                2. miesto – Rebeka Kežmarská – VIII.B

  Próza: 1. miesto – Laura Veisenpacherová – VII.B

  Víťazom srdečne blahoželáme.

 • Chemická olympiáda

  Aj v tomto školskom roku sa mohli žiaci 9. ročníka zapojiť do riešenia chemickej olympiády, ktorá prebiehala dištančnou formou. Úspešnými riešiteľmi domáceho, školského a okresného kola boli žiaci Adam Tekely (IX.A) a Žofia Zekuciová (IX.C), ktorí zároveň postúpili aj na krajské kolo. Na krajskom kole sa zaradili medzi úspešných riešiteľov: Žofia Zekuciová 7. miesto a Adam Tekely 14. miesto.

  Žiakom k výborným výsledkom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 • 22. apríl - DEŇ ZEME

  Svetový DEŇ ZEME sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Takže tento rok je to už 51 rokov, čo si pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte.

  Deň Zeme je medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Je nepochybné, že na plnohodnotný a zdravý život potrebujeme kvalitné životné podmienky, no nie všetci ich aj máme.

  Tento deň zvykne byť aj pripomienkou toho, aké dôležité je starať sa o čistotu nášho bezprostredného okolia, aké dôležité je predchádzať vzniku odpadu, jeho separovanie, či výsadba zelene. Zároveň by nás mal však upozorňovať aj na to, aké životne dôležité je naše spotrebiteľské správanie. Tento rok si však obzvlášť intenzívne pripomíname aj to, že všetko v našich životoch je pominuteľné a nič z toho by sme nemali považovať za samozrejmosť. Naše osobné zdravie i zdravie našej planéty nie sú výnimkou.

  Žiaci našej školy si vypočuli reláciu v školskom rozhlase o dôležitosti a význame ochrany našej planéty, aktívne sa zapojili aj do vyčistenia areálu školy. Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie.

                                                                                     PaedDr. Andrea Petreková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner