Obsah

 • Koniec školského roka

 • Ukončenie školského roku 2019/2020

  Slávnostné ukončenie školského roku 2019/2020 bude dňa 30. júna 2020 o 08:17 hod.

  Žiaci si prevezmú vysvedčenia dňa 30. júna 2020 po ukončení slávnosti.

  Neprevzaté vysvedčenie je možné si vyzdvihnúť v škole v dňoch:

  02. júla 2020 (štvrtok)

  06. júla 2020 (pondelok)

  24. august 2020 (pondelok)

  25. august 2020 (utorok)

  26. august 2020 (streda)

  27. august 2020 (štvrtok)

  28. august 2020 (piatok)

 • Jún 2020

 • Vrátenie finančných prostriedkov za školskú jedáleň

  Preplatky za stravu, ktoré vznikli v marci - júni 2020 sa budú rodičom vracať po ukončení stravovania žiaka, ak o to rodič požiada vedúcu ŠJ (053/446 11 20). Nevyžiadané preplatky sa stravníkovi automaticky presunú do budúceho školského roka

  Žiakom – stravníkom deviateho ročníka budú preplatky vrátené rodičom bez požiadania na účet, ktorý uviedli do Zápisného lístka stravníka, na začiatku školského roka

  Helena Tkáčová, vedúca ŠJ

 • OZNAM pre stravníkov žiakov, učiteľov, zamestnancov

  dňa  29. a  30. 6. 2020  sa  z  prevádzkových dôvodov (vyúčtovanie, uchovávanie a skladovanie potravín,...)  nebude možné prihlásiť ani vyhlásiť z obeda! Odhlášky z týchto dní budú prijaté do 26.6.2020 (piatok) najneskôr do 8,00 hod.

  V prípade, že nestihnete obed včas odhlásiť, je možnosť prísť odobrať obed do obedára (iných vhodných nádob).

   

  Za pochopenie ďakujem!

  Helena Tkáčová, vedúca ŠJ                

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 v podmienkach Základnej školy, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves od 22.06.2020

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave

  Od  22. júna 2020 sa obnovuje vyučovanie vo všetkých ročníkoch základnej školy za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Účasť žiakov na vyučovaní v základnej škole je  na zvážení zákonného zástupcu dieťaťa.

  • Vyučovací proces začína o 8.00 hod. Žiaci prichádzajú na vyučovanie v čase 7.30 – 8.00 hod.
  • Vyučovanie prebieha podľa  upraveného rozvrhu hodín jednotlivých tried (informácie poskytnú triedni učitelia).
  • Vyučovanie dištančnou formou končí 19.6.2020. Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovacieho procesu v škole, sa informujú o domácich úlohách ako pri neprítomnosti v škole v štandardnom režime napr. pri chorobe.

  Od 22. júna 2020 bude zabezpečená prevádzka školského klubu detí v čase od 6.20 - 7.30 hod.a popoludní od 12.00 - 16.20 hod.

  • Žiaci prihlásení na obed do školskej jedálne sa budú stravovať v školskej jedálni podľa rozpisu, ktorý zohľadňuje preventívne opatrenia školy kvôli šíreniu nákazy COVID-19.
  • Žiaci prihlásení do ŠKD budú odchádzať zo školského klubu tiež podľa vopred pripraveného rozpisu (prosíme rodičov dodržať odchod detí z ŠKD v dohodnutom čase)

  ČASOVÝ INTERVAL ŠKD

  1. 12:15
  2. 12:45
  3. 13:15
  4. 13:45
  5. 14:15
  6. 14:45
  7. 15:15
  8. 15:45
  9. 16:20
  • Všetky ostatné informácie súvisiace s organizáciou  poskytnú zákonným zástupcom triedni učitelia.

  Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Základná škola zabezpečí každé ráno dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do pavilónov školy.

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško (aj rezervné rúško, pre prípad znečistenia) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   

  Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 16.06.2020

  Rozhodnutie primátora mesta zo dňa 16.06.2020 

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ a školských zariadeniach od 22. 6. 2020

   

 • Oznam pre rodičov

  • Vzdelávanie žiakov dištančnou formou je určené žiakom, ktorí sa vzdelávajú na diaľku z domáceho prostredia.
  • Žiaci, ktorí nastúpili do školy pracujú podľa pokynov vyučujúceho v škole.

 • Opäť v škole

 • Rozhodnutie primátora o obnove školského vyučovania

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 v podmienkach ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

  Prevádzka školy pre žiakov 0. až 5.ročníka bude od 1.6.2020 zabezpečená 

  v čase od 7.15 hod. do 16.15 hod. 

  Vyučovanie bude v rozsahu štyroch hodín, v čase od  8.00 – 12.00 hod.  Žiaci základnej školy budú počas vyučovacieho procesu aj výchovnej činnosti v školskom klube detí v skupinách  s maximálnym počtom žiakov 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19 neboli v spoločnej triede. Žiaci prihlásení na obed v školskej jedálni sa budú stravovať podľa rozpisu, ktorý zohľadňuje preventívne opatrenia školy kvôli šíreniu nákazy COVID-19. Žiaci prihlásení do ŠKD budú odchádzať zo školského klubu tiež podľa vopred pripraveného rozpisu. Všetky ostatné informácie súvisiace s organizáciou  poskytnú zákonným zástupcom triedni učitelia.

  Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Zamestnanci školy vykonajú každé ráno pri vstupe do pavilónov ranný zdravotný filter – bezkontaktné meranie teploty a dezinfekciu rúk všetkých žiakov vstupujúcich do pavilónu.

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečí  pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

  Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • ! Dôležitá informácia !

  18. 5. 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil ďalšie uvoľňovanie opatrení prijatých pre epidémiu ochorenia COVID – 19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo oficiálne dokumenty k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020.

   

  V časti základných škôl mesto pripravuje k 1. 6. 2020:

  1. otvorenie – 1.- 5. ročníka základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
  2. otvorenie školských klubov detí,
  3. otvorenie školských jedální.

  V tejto súvislosti riaditelia základných škôl v termíne do 22. 5. 2020 vykonajú prieskum prostredníctvom triednych učiteľov medzi rodičmi žiakov 1. – 5. ročníka na zistenie záujmu rodičov o:

  1. nástup dieťaťa do školy,
  2. využitie školského klubu detí,
  3. stravovanie v školskej jedálni.

  V uvedenom termíne riaditelia škôl vykonajú analýzu personálneho zabezpečenia vyučovania a aktivít v školskom klube detí a tiež analýzu personálneho zabezpečenia prevádzkových činností s ohľadom na rizikové skupiny zamestnancov (tehotné ženy, osoby nad 60 rokov veku, osoby s chronickými chorobami a s oslabenou imunitou).

  Na základe zistených údajov a možnej kapacity mesto rozhodne o otvorení alebo neotvorení  danej  základnej školy. V prípade jej otvorenia v spolupráci s riaditeľom zabezpečí materiálno-technické, hygienické požiadavky a povolenie na prevádzku základnej školy k určenému termínu.

  O otvorení základných škôl budeme rodičov včas informovať prostredníctvom webovej stránky mesta i škôl.

   

  Rodičia majú možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či ich dieťa do školy nastúpi alebo nie.

   

  Neodporúčame nástup do školy deťom trpiacim imunitnými ochoreniami, chronickými respiračnými ochoreniami, príp. inými ochoreniami oslabujúcimi imunitu dieťaťa.

   

  Rodič pri 1. nástupe dieťaťa do školy odovzdá formulár „Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave“. Formulár bude dostupný na stránke príslušnej základnej školy alebo tu: https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol. Rodič tento formulár predloží vždy, pokiaľ dieťa preruší dochádzku do školy na viac ako 3 dni. 

   

  Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami a pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR. Sprevádzajúce osoby nebudú mať možnosť pohybu v priestoroch školy.

   

  Riaditeľ základnej školy určí čas príchodu do školy tak, aby žiaci jednotlivých tried nastupovali do školy postupne, minimálne v 10 minútových intervaloch. Je potrebné minimalizovať zhromažďovanie osôb pred školou. Časový rozpis každej školy i doba prevádzky budú zverejnené na webovej stránke mesta i školy.

   

  Žiaci budú každé ráno prechádzať tzv. ranným zdravotným filtrom a absolvujú ranné meranie teploty. Preto upozorňujeme rodičov, aby deti pri akomkoľvek prejave ochorenia ponechali v domácom prostredí.

   

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   

  Pri príchode žiaka do školy a pri jeho odchode sprevádzajúca osoba (len osoba, ktorá so žiakom žije v spoločnej domácnosti) zabezpečí dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (dodržiavanie 2 m odstupu od iných osôb, dezinfekcia rúk, nosenie rúška).

   

  Rodič zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška a papierové hygienické vreckovky.

   

  Ďalšie podrobnosti týkajúce sa prevádzky školy a jej vnútorného režimu budú súčasťou pokynu riaditeľa, ktorý bude taktiež zverejnený na webovej stránke školy.

   

  Ďalšie, podrobnejšie informácie  sú prístupné tu: https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol.

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole Nad Medzou 1 v Spišskej Novej Vsi od 1. júna 2020

  Na základe dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020 zverejnenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky zo dňa  18.5.2020

  „Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí ( ďalej  len „ZŠ 1-5“) od 1.6.2020“.

  Na základe záujmu zákonného zástupcu žiaka  riaditeľ školy rozdelí žiakov na skupiny s počtom žiakov maximálne 20. V skupine môžu byť aj žiaci rôznych tried.

  Bližšie informácie: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

   

  Prosíme zákonných zástupcov v termíne do 21.5.2020 o vyjadrenie stanoviska ohľadom

  • záujmu o vzdelávací proces  nástupu dieťaťa do školy od 1.6.2020,

  • záujmu o stravovanie dieťaťa v školskej jedálni,

  • záujmu o školský klub detí.

  Návratky  vyjadrenia stanoviska zákonného zástupcu budú zaslané elektronicky  triednym učiteľom.

  Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy , alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni  predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

 • Otvorenie vonkajšieho multifunkčného ihriska.

  V zmysle Usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky športovísk pre bezkontaktný šport, riaditeľ Základnej školy, vydáva usmernenie.

  Od 4. mája 2020 je možné navštíviť vonkajšie multifunkčné ihrisko v ZŠ Nad Medzou, vonkajšie športovisko bude sprístupnené športovým klubom po vzájomnej dohode medzi školou a športovým klubom v určenom čase za dodržania podmienok určených Usmernením Úradu verejného zdravotníctva SR.

   

  Podmienkou je telefonická rezervácia 24 hod. pred termínom využitia športoviska

  na t.č. 0948 934 886 v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. 

   

  Prevádzkový čas:             Pondelok – Piatok           09.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 19.00 hod.
   

  Podmienky:
  Vonkajšie športoviská budú sprístupnené vopred nahláseným organizovaným skupinám športovcov v určenom čase za dodržania podmienok určených Usmernením Úradu verejného zdravotníctva SR atď. t.j. aj u tej organizovanej skupiny musí byť vždy určená zodpovedná osoba, ktorá bude viesť športovú činnosť s povinnosťou použitia dezinfekcie. Rovnako táto osoba bude viesť aj evidenciu, kto sa športovej činnosti zúčastnil. 

  Verejnosť je povinná rešpektovať obmedzenia a upozornenia dozoru na športoviskách a využívať ich len na výkon športových aktivít vylučujúcich vzájomný kontakt s dodržaním 2m odstupu jednotlivých športujúcich.

  Kontaktné športy sú zakázané

  (basketbal, volejbal, futbal, hokej, hokejbal, vybíjaná, hádzaná, súbojové cvičenia). 

 • NÁVRATKA - predbežný záujem o výučbu 2.cudzieho jazyka

  Milí rodičia, poprosíme Vás vyplniť on-line návratku na vyučovanie 2.cudzieho jazyka v školskom roku 2020/2021. Prihlášku vypĺňajú zákonní zástupcovia žiakov 6.ročníka.

  Poznámka: Vzhľadom k tomu, že sa vypĺňa prihláška na budúci školský rok, prosíme uviesť správne triedu - napr. žiak VI.A v tomto školskom roku, bude žiakom VII.A v školskom roku 2020/2021.

  Návratka - predbežný záujem o výučbu 2.cudzieho jazyka.

 • NÁVRATKA - predbežný záujem o výučbu cudzieho jazyka

  Milí rodičia, poprosíme Vás vyplniť on-line návratku na vyučovanie cudzieho jazyka v školskom roku 2020/2021. Prihlášku vypĺňajú zákonní zástupcovia žiakov 1.ročníka.

  Poznámka: Vzhľadom k tomu, že sa vypĺňa prihláška na budúci školský rok, prosíme uviesť správne triedu - napr. žiak I.A v tomto školskom roku, bude žiakom II.A v školskom roku 2020/2021.

  Návratka - predbežný záujem o výučbu cudzieho jazyka.

 • Prihláška na náboženskú / etickú výchovu.

  Milí rodičia, poprosíme Vás vyplniť on-line prihlášku na vyučovanie náboženskej / etickej výchovy v školskom roku 2020/2021. Prihlášku vypĺňajú zákonní zástupcovia žiakov 1. - 8. ročníka.

  Poznámka: Vzhľadom k tomu, že sa vypĺňa prihláška na budúci školský rok, prosíme uviesť správne triedu - napr. žiak I.A v tomto školskom roku, bude žiakom II.A v školskom roku 2020/2021.

  Prihláška na náboženskú / etickú výchovu.

 • Učíme sa na diaľku - učíme sa doma

 • Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

  20. apríl 2020, 12:30 hod.

  Riaditeľ školy na základe  „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje rodičom a žiakom školy zmenu v hodnotení vyučovacích predmetov:

  - telesná a športová výchova,

  - výtvarná výchova,

  - hudobná výchova,

  - náboženská výchova,

  - etická výchova,

  - pracovné vyučovanie,

  - technika.

  Záverečné hodnotenie uvedených predmetov bude slovom absovoval(a)/ neabsolvoval(a).

  Priebežné hodnotenie žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch

  Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

  Priebežné hodnotenie bude mať počas celého obdobia dištančného vzdelávania charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa s motivačným charakterom. Pedagóg v hodnotení pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie bude tak, ako doteraz zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka. Hodnotenie bude prihliadať na momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť žiaka. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení budú  pedagógovia zohľadňovať aj sebahodnotenie žiaka.

  Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a komunikáciou so žiakmi, príp. s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

   

  DOKUMENT - Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

  Riaditeľstvo ZŠ, Nad Medzou 1 v Spišskej Novej Vsi  na základe  rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. 3. 2020 oznamuje zákonným zástupcom /rodičom budúcich prvákov, narodených od 01.septembra 2013 do 31.augusta 2014, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v preloženom termíne a to v pracovných dňoch od 15.apríla 2020 (streda) až 21.apríla 2020 (utorok).

  Zápis sa realizuje bez prítomnosti dieťaťa.

  Zákonný zástupca dieťaťa zrealizuje zápis prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá bude zverejnená na webovej stránke www.zsnadmedzou.sk od 15.apríla 2020 o 08:00 hod..

  Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku aj v prípade, že v minulom školskom roku mu bolo vydané rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

  Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý z akýchkoľvek dôvodov nemôže vyplniť elektronickú prihlášku, môže prísť do ZŠ osobne (bez dieťaťa) v dňoch: 17. apríla 2020 (piatok)  a 21. apríla 2020 (utorok).

  Školské obvody základných škôl sa nezmenili.

  Podľa § 20 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) „Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.“

   

  Plagát - Zápis do 1. ročníka ZŠ

   

 • Aktuálne informácie

  (25.03.2020)

  Na základe opatrenia ministerstva školstva, školy ostávajú zatvorené až do odvolania.

  Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15.apríla do 21.apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

  Je potrebné sledovať školskú webovú stránku www.zsnadmedzou.sk, alebo webovú stránku mesta www.spisskanovaves.sk

  (13.03.2020)

  Od pondelka 16. marca 2020 budú na Slovensku zatvorené všetky školy a predškolské zariadenia na dobu 14 dní. 

  Žiaci Základnej školy Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi budú pracovať v domácom prostredí podľa pokynov uvedených v internetovej žiackej knižke (IŽK).

  V prípade, ak sa žiak alebo jeho zákonný zástupca nevie prihlásiť do prostredia internetovej žiackej knižky (IŽK), kontaktujte správcu informačného systému na emailovej adrese: roman.lunak@zsnadmedzou.sk 

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner