Obsah

IT akadémia Viem čo zjem Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov LET'S MYTH TOGETHER eTwinning Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ Erasmus + projekt PRINED projekt 7DEM s,r,o - projekt

eTwinning

LEARNING WITH THE GAMES (Učenie sa hrou)

Didaktické hry majú v súčasnosti svoje nezastupiteľné miesto v edukačnom procese. Sú dôležité pre motiváciu, žiaci lepšie porozumejú preberanému učivu a v neposlednom rade je podstatná názorná aplikácia preberaného učiva. Pomáhajú rozvíjať všetky kľúčové kompetencie. Mnohí učitelia využívajú didaktické hry aj
na hodinách anglického jazyka.

               Žiaci majú záujem o využitie inovatívnych metód, hodiny sú pre nich zaujímavejšie a, v neposlednom rade, pomocou didaktických hier rozvíjame ich tvorivosť a spoluprácu v kolektíve.    

          Jednou z metód a prirodzenou činnosťou človeka od raného veku je hra, prostredníctvom ktorej sa žiak nenútene učí novým veciam, spoznáva okolitý svet, osvojuje si vedomosti, zručnosti. Ak je však hra zaradená do vyučovacieho procesu, hovoríme už o didaktickej hre. Didaktická hra nám uľahčí dosahovať edukačné ciele a pomocou nej sa dieťa nepriamo učí.

Hry majú zábavný, relaxačný, ale hlavne poučný charakter. Pre svoje vlastnosti patrí hra na prvé miesto vo výchove.

Každá didaktická hra má mať svoj cieľ a presné pravidlá, ktorými sa riadi. Didaktické hry možno využívať pri vysvetľovaní, overovaní, upevňovaní učiva, ale aj na spestrenie vyučovania a motiváciu detí. Prostredníctvom herných situácií sa dajú so žiakmi riešiť i zložité úlohy a problémy, lebo hra sa pre nich stáva silným motivačným stimulom.

Didaktické hry ponúkajú hlbšie zapojenie sa žiaka do procesu edukácie, čo je v súčasnosti bežný jav. Žiaci si pomocou týchto didaktických hier zapamätajú učivo ľahšie, vedomosti sú trvácnejšie, pretože sú úzko späté s ich vlastnou skúsenosťou.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner