Obsah

 • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY ANGLICKÉHO JAZYKA

  Dňa 11.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády anglického jazyka. Našu školu v ňom reprezentovali títo žiaci -  v kategórii 1A Ryan Piepers, žiak 7. B triedy a  v kategórii 1B Lucia Kašperová, žiačka 8. B triedy.

  Lucia Kašperová vo svoje kategórii skončila na peknom ôsmom mieste ako úspešná riešiteľka okresného kola a Ryan svoju kategóriu aj vyhral. Ryan sa už pripravuje na ďalšiu reprezentáciu našej školy, keďže krajské kolo sa bude konať budúci týždeň 10. februára.

  Držíme mu prsty!  

 • OLYMPIÁDA ANGLICKÉHO JAZYKA

  Aj keď za náročnejších podmienok, predsa len sme organizovali školské kolo olympiády anglického jazyka. Žiaci, ktorí sa prihlásili, absolvovali test dištančnou formou a ústna časť prebiehala cez aplikáciu Zoom.  Súťaž prebehla v dvoch kategóriách – kategória 1A (žiaci šiesteho a siedmeho ročníka) a kategória 1B (žiaci ôsmeho a deviateho ročníka). Spolu sa školského kola zúčastnilo 18 žiakov. Je to menej ako po minulé roky, čo bolo pravdepodobne spôsobené dištančnou formou olympiády.

  Kategória 1A

  1. miesto: Ryan Piepres (7.B)

  2. miesto: Sabina Mlynarčíková (6.A)

  3. miesto: Filip Dobranský (7.C)

   

  Kategória 1B

  1. miesto: Lucia Kašperová (8.C)

  2. miesto: Adam Tekely (9.A)

  3. miesto: Lenka Hrubá (9.A)

  Víťazom budeme držať prsty pri reprezentácii našej školy na okresnom kole olympiády anglického jazyka.

 • Prezenčná forma vzdelávania – I.stupeň

  Rozhodnutím ministra s účinnosťou od 08.02.2021, obnovuje sa školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni.

  Termín nástupu žiakov I. stupňa do ZŠ Nad Medzou 1 v Spišskej Novej Vsi - 08.02.2021.

  Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Školský klub detí od termínu nástupu žiakov I. stupňa ZŠ  bude realizovať svoju činnosť prezenčne nielen pre žiakov zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry.

 • Mikuláš

 • Vyhlásenie prevádzkovateľa

  Vážené dotknuté osoby,
  Prevádzkovateľ – Základná škola Spišská Nová Ves, Nad Medzou, IČO: 35546042, ktorý spracúva osobné údaje, je povinný plniť si povinnosti, ktoré mu ustanovujú právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu osobných údajov. Medzi tieto právne predpisy patrí najmä, ale nielen NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“).
  V súvislosti s vyššie uvedeným došlo zo strany detí, ktoré nadobudli plnoletosť, resp. zákonných zástupcov maloletých detí k podpísaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov.

  PROSÍME SI LEN PREČÍTAŤ NASLEDUJÚCI DOKUMENT:

  Jednostranné vyhlásenie prevádzkovateľa

 • Zástupcovia rodičov žiakov do Rady školy

  Mgr. Marcela Leitnerová

  Ing. Ladislav Vastuško

  Ing. Ladislav Kopper

  Mgr. Júlia Lesnická

   

 • Oznam pre stravníkov v školskej jedálni

  Zápisný lístok stravníka pre školský rok 2020/2021

  Vyplnením a podpísaním zápisného lístku, záväzne  zapisujem  svoje  dieťa/žiaka  na  stravovanie  v zariadení  školského stravovania pri ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves v školskom roku  2020/2021

  Interná smernica Zariadenia školského stravovania

 • NAJ ŠKOLA

  Naša škola bola zeregistrovaná do vedomostnej súťaže RTVS s názvom NAJ ŠKOLA, ktorej cieľom je podnietiť záujem divákov o vedomosti, zaujímavosti zo Slovenska, s využitím netradičných modelov súťaží, pokusov a súťaží zameraných na šikovnosť a postreh.

  NAJ ŠKOLA je nová šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku. Súťaž bude prebiehať v troch fázach:

  fáza 1: prihlasovanie škôl do súťaže

  fáza 2: hlasovanie za školy

  fáza 3: súťaž škôl

   

  Z každého okresu na Slovensku postúpi do televíznej relácie iba jedna škola. Nie je dôležité sa len prihlásiť, ale je potrebné zabojovať o priazeň rodičov, starých rodičov a celej komunity, ktorá bude hlasovať tak, aby daná škola z okresu získala čo najviac hlasov.

  Zahlasujte za našu školu a zdielajte túto informáciu s okolím.

   

  Hlasovanie za jednotlivé školy prebieha od 31.08.2020 do 13.09.2020 na www.najskola.sk

 • Otvorenie školského roka 2020/2021

  Otvorenie školského roka sa uskutoční 2. septembra 2020 pre žiakov 1. ročníka o 08:00 hod. - žiaka môže v budove školy sprevádzať len jeden zákonný zástupca. Pre žiakov 2. - 9. ročníka sa otvorenie školského roka uskutoční o 09:00 hod. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov 1. ročníka základnej školy. Otvorenie bude prebiehať v jednotlivých kmeňových triedach. 

 • Nástup do školy od 2. 9. 2020

  Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do školy predkladá formulár

  1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/21
  2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

  Formulár je dostupný aj ako príloha 3 a príloha 4 na:

  https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

  Na tejto webovej stránke sú všetky informácie ministerstva školstva.

   

  Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
  • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

  Počas obdobia 2.9. - 14.9.2020 nebude fungovať ranný školský klub detí. 

   

  Otváranie pavilónov a odchod žiakov z ŠKD bude možný v týchto určených časoch – 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:30.

   

 • Koniec školského roka

 • Jún 2020

 • Vrátenie finančných prostriedkov za školskú jedáleň

  Preplatky za stravu, ktoré vznikli v marci - júni 2020 sa budú rodičom vracať po ukončení stravovania žiaka, ak o to rodič požiada vedúcu ŠJ (053/446 11 20). Nevyžiadané preplatky sa stravníkovi automaticky presunú do budúceho školského roka

  Žiakom – stravníkom deviateho ročníka budú preplatky vrátené rodičom bez požiadania na účet, ktorý uviedli do Zápisného lístka stravníka, na začiatku školského roka

  Helena Tkáčová, vedúca ŠJ

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 v podmienkach Základnej školy, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves od 22.06.2020

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave

  Od  22. júna 2020 sa obnovuje vyučovanie vo všetkých ročníkoch základnej školy za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Účasť žiakov na vyučovaní v základnej škole je  na zvážení zákonného zástupcu dieťaťa.

  • Vyučovací proces začína o 8.00 hod. Žiaci prichádzajú na vyučovanie v čase 7.30 – 8.00 hod.
  • Vyučovanie prebieha podľa  upraveného rozvrhu hodín jednotlivých tried (informácie poskytnú triedni učitelia).
  • Vyučovanie dištančnou formou končí 19.6.2020. Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovacieho procesu v škole, sa informujú o domácich úlohách ako pri neprítomnosti v škole v štandardnom režime napr. pri chorobe.

  Od 22. júna 2020 bude zabezpečená prevádzka školského klubu detí v čase od 6.20 - 7.30 hod.a popoludní od 12.00 - 16.20 hod.

  • Žiaci prihlásení na obed do školskej jedálne sa budú stravovať v školskej jedálni podľa rozpisu, ktorý zohľadňuje preventívne opatrenia školy kvôli šíreniu nákazy COVID-19.
  • Žiaci prihlásení do ŠKD budú odchádzať zo školského klubu tiež podľa vopred pripraveného rozpisu (prosíme rodičov dodržať odchod detí z ŠKD v dohodnutom čase)

  ČASOVÝ INTERVAL ŠKD

  1. 12:15
  2. 12:45
  3. 13:15
  4. 13:45
  5. 14:15
  6. 14:45
  7. 15:15
  8. 15:45
  9. 16:20
  • Všetky ostatné informácie súvisiace s organizáciou  poskytnú zákonným zástupcom triedni učitelia.

  Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Základná škola zabezpečí každé ráno dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do pavilónov školy.

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško (aj rezervné rúško, pre prípad znečistenia) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   

  Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 16.06.2020

  Rozhodnutie primátora mesta zo dňa 16.06.2020 

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ a školských zariadeniach od 22. 6. 2020

   

 • Otvorenie vonkajšieho multifunkčného ihriska.

  V zmysle Usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky športovísk pre bezkontaktný šport, riaditeľ Základnej školy, vydáva usmernenie.

  Od 4. mája 2020 je možné navštíviť vonkajšie multifunkčné ihrisko v ZŠ Nad Medzou, vonkajšie športovisko bude sprístupnené športovým klubom po vzájomnej dohode medzi školou a športovým klubom v určenom čase za dodržania podmienok určených Usmernením Úradu verejného zdravotníctva SR.

   

  Podmienkou je telefonická rezervácia 24 hod. pred termínom využitia športoviska

  na t.č. 0948 934 886 v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. 

   

  Prevádzkový čas:             Pondelok – Piatok           09.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 19.00 hod.
   

  Podmienky:
  Vonkajšie športoviská budú sprístupnené vopred nahláseným organizovaným skupinám športovcov v určenom čase za dodržania podmienok určených Usmernením Úradu verejného zdravotníctva SR atď. t.j. aj u tej organizovanej skupiny musí byť vždy určená zodpovedná osoba, ktorá bude viesť športovú činnosť s povinnosťou použitia dezinfekcie. Rovnako táto osoba bude viesť aj evidenciu, kto sa športovej činnosti zúčastnil. 

  Verejnosť je povinná rešpektovať obmedzenia a upozornenia dozoru na športoviskách a využívať ich len na výkon športových aktivít vylučujúcich vzájomný kontakt s dodržaním 2m odstupu jednotlivých športujúcich.

  Kontaktné športy sú zakázané

  (basketbal, volejbal, futbal, hokej, hokejbal, vybíjaná, hádzaná, súbojové cvičenia). 

 • Oznam pre rodičov

  • Vzdelávanie žiakov dištančnou formou je určené žiakom, ktorí sa vzdelávajú na diaľku z domáceho prostredia.
  • Žiaci, ktorí nastúpili do školy pracujú podľa pokynov vyučujúceho v škole.

 • Opäť v škole

 • Rozhodnutie primátora o obnove školského vyučovania

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 v podmienkach ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

  Prevádzka školy pre žiakov 0. až 5.ročníka bude od 1.6.2020 zabezpečená 

  v čase od 7.15 hod. do 16.15 hod. 

  Vyučovanie bude v rozsahu štyroch hodín, v čase od  8.00 – 12.00 hod.  Žiaci základnej školy budú počas vyučovacieho procesu aj výchovnej činnosti v školskom klube detí v skupinách  s maximálnym počtom žiakov 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19 neboli v spoločnej triede. Žiaci prihlásení na obed v školskej jedálni sa budú stravovať podľa rozpisu, ktorý zohľadňuje preventívne opatrenia školy kvôli šíreniu nákazy COVID-19. Žiaci prihlásení do ŠKD budú odchádzať zo školského klubu tiež podľa vopred pripraveného rozpisu. Všetky ostatné informácie súvisiace s organizáciou  poskytnú zákonným zástupcom triedni učitelia.

  Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Zamestnanci školy vykonajú každé ráno pri vstupe do pavilónov ranný zdravotný filter – bezkontaktné meranie teploty a dezinfekciu rúk všetkých žiakov vstupujúcich do pavilónu.

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečí  pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

  Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • ! Dôležitá informácia !

  18. 5. 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil ďalšie uvoľňovanie opatrení prijatých pre epidémiu ochorenia COVID – 19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo oficiálne dokumenty k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020.

   

  V časti základných škôl mesto pripravuje k 1. 6. 2020:

  1. otvorenie – 1.- 5. ročníka základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
  2. otvorenie školských klubov detí,
  3. otvorenie školských jedální.

  V tejto súvislosti riaditelia základných škôl v termíne do 22. 5. 2020 vykonajú prieskum prostredníctvom triednych učiteľov medzi rodičmi žiakov 1. – 5. ročníka na zistenie záujmu rodičov o:

  1. nástup dieťaťa do školy,
  2. využitie školského klubu detí,
  3. stravovanie v školskej jedálni.

  V uvedenom termíne riaditelia škôl vykonajú analýzu personálneho zabezpečenia vyučovania a aktivít v školskom klube detí a tiež analýzu personálneho zabezpečenia prevádzkových činností s ohľadom na rizikové skupiny zamestnancov (tehotné ženy, osoby nad 60 rokov veku, osoby s chronickými chorobami a s oslabenou imunitou).

  Na základe zistených údajov a možnej kapacity mesto rozhodne o otvorení alebo neotvorení  danej  základnej školy. V prípade jej otvorenia v spolupráci s riaditeľom zabezpečí materiálno-technické, hygienické požiadavky a povolenie na prevádzku základnej školy k určenému termínu.

  O otvorení základných škôl budeme rodičov včas informovať prostredníctvom webovej stránky mesta i škôl.

   

  Rodičia majú možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či ich dieťa do školy nastúpi alebo nie.

   

  Neodporúčame nástup do školy deťom trpiacim imunitnými ochoreniami, chronickými respiračnými ochoreniami, príp. inými ochoreniami oslabujúcimi imunitu dieťaťa.

   

  Rodič pri 1. nástupe dieťaťa do školy odovzdá formulár „Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave“. Formulár bude dostupný na stránke príslušnej základnej školy alebo tu: https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol. Rodič tento formulár predloží vždy, pokiaľ dieťa preruší dochádzku do školy na viac ako 3 dni. 

   

  Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami a pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR. Sprevádzajúce osoby nebudú mať možnosť pohybu v priestoroch školy.

   

  Riaditeľ základnej školy určí čas príchodu do školy tak, aby žiaci jednotlivých tried nastupovali do školy postupne, minimálne v 10 minútových intervaloch. Je potrebné minimalizovať zhromažďovanie osôb pred školou. Časový rozpis každej školy i doba prevádzky budú zverejnené na webovej stránke mesta i školy.

   

  Žiaci budú každé ráno prechádzať tzv. ranným zdravotným filtrom a absolvujú ranné meranie teploty. Preto upozorňujeme rodičov, aby deti pri akomkoľvek prejave ochorenia ponechali v domácom prostredí.

   

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   

  Pri príchode žiaka do školy a pri jeho odchode sprevádzajúca osoba (len osoba, ktorá so žiakom žije v spoločnej domácnosti) zabezpečí dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (dodržiavanie 2 m odstupu od iných osôb, dezinfekcia rúk, nosenie rúška).

   

  Rodič zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška a papierové hygienické vreckovky.

   

  Ďalšie podrobnosti týkajúce sa prevádzky školy a jej vnútorného režimu budú súčasťou pokynu riaditeľa, ktorý bude taktiež zverejnený na webovej stránke školy.

   

  Ďalšie, podrobnejšie informácie  sú prístupné tu: https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner