Obsah

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa 13. marca 2020 (piatok). Vyučovanie a činnosť v ŠKD nebude. Informácie o prevádzke školy budu aktualizované na webovej stránke školy.

 • Aktualizácia (11.03.2020) - Usmernenie k šíreniu koronavírusu

  Aktualizácia (11.03.2020) - Usmernenie k šíreniu koronavírusu

  3. usmernenie

  Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

  Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

  RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

  1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),

  2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,

  3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),

  4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,

  5. návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod.

  6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

  NARIAĎUJE SA:

  a) dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  b) Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu a) v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.

  c) Opatrenie podľa bodu a) a b) sa nevzťahuje na:

  - vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedených v bode a),- vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky,- pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch.

       Osobám uvedeným v bodoch a) až c) vyššie sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  Dôrazne sa neodporúča:

  - cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),- začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest, a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť. Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID – 19, a to:

  - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,- zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

  Ďalšie informácie nájdete tu:

  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

  http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_SD_cistych_ruk_2018.pdf

  Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

  1.aby zabezpečili v školách teplú vodu,

  2.nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

  3.denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

  4.zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a školských zariadeniach.

   

  Call centrá:

  · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

   

  2. usmernenie

  Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

  V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

   

  RUŠIA SA:

  1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,
  2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

  Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

              MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva.

              MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.

              Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.

       Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.

       Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

       Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

  - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
  - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

  - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

  - v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

       Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

  - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
  - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
  - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      

  Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

  1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,
  2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
  3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
  4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

       Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí - na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón v Bratislave.
        MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

  - realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,
  - ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,
  - pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,
  - ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

   

  Call centrá:

  · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

       

  Usmernenie hlavného hygienika SR z 3. marca 2020

 • ZMENA !!! Rodičovské zdruzenie

  Termín rodičovského združenia sa prekladá z dôvodu preventívnych opatrení šírenia koronavírusu COVID-19. Nový termín bude oznámený v najbližších dňoch.

 • Venujte nám 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, tou je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite túto možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

  - skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.


  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  Do 15. 2. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

  Z Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukazaní 2% dane, na stránke finančnej správy, v ktorom je potrebné vyplniť údaje o prijímateľovi.

  Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do školy triednemu učiteľovi najneskôr do 22. 4. 2020.


  Podávate si daňové priznanie sami?

  Riadne vyplňte daňové priznanie.

  Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám  môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

         Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

    Obchodné meno alebo názov:

         Rodičovské združenie pri Základnej škole Nad Medzou

    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

         Nad Medzou 1,  052 01 Spišská Nová Ves

    Právna forma:

         občianske združenie

    Identifikačné číslo (IČO/SID):

         35541849   

        Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania   (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.


  Postup pre právnické osoby:

  Riadne vyplňte daňové priznanie.

  Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%)  z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).                                                      

  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

    Obchodné meno alebo názov:

         Rodičovské združenie pri Základnej škole Nad Medzou

    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

         Nad Medzou 1,  052 01 Spišská Nová Ves

    Právna forma:

         občianske združenie

    Identifikačné číslo (IČO/SID):

         35541849   

  POZOR:

  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)


  V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

  Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.


  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

  Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 • Karneval v ŠKD

  Už sa stroja sláviť malí fašiangové karnevaly.

  Krajčír vo dne, v noci robí, šije maskám krásne róby.

  Meria zamat, hodváb tenký,  na kabáty, na sukienky.

  Strieda ihly, strihá nite, bude krásny, uvidíte!

  Hudba hrá a svet sa točí, šťastím žiaria detské oči.

   

  Dňa 5. februára 2020 sa u nás v školskom klube  uskutočnil karneval. Deti sa pripravili dôkladne. Masky boli pestré a rôznorodé. O zábavu sa postarala dobrá hudba a mnoho súťaži.

 • Karneval na ľade

  Na ľade zimného štadióna,  CVČ usporiadalo zábavno-súťažné podujatie Karneval na ľade. Uskutočnilo sa už tradične vo fašiangovom období a bolo určené pre všetky deti, ktoré prišli v maske a korčuliach.  Deti zaplnili ľadovú plochu maskami, ktoré si vyrobili s rodičmi vlastnoručne. Vidieť bolo rubikovu kocku, draka, práčku, indulonu, samozrejme, aj princeznú. Celé podujatie sa nieslo v zábavnom duchu. Najkrajšie detské masky boli odmenené a všetky deti dostali sladkú odmenu.

 • Okresné kolo dejepisnej olympiády

  Dňa 14. februára 2020 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády.

  Najlepší výsledok dosiahol náš Peter Zelený z 9. A, ktorý suverénne vyhral 1. miesto v C kategórii, čiže sa so ziskom 98 bodov zo sta umiestnil nad všetkými žiakmi 9. ročníka. Aj ďalší naši žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky. Adam Iovdij z 9. A získal 6. miesto. V kategórii D tesne o pol boda ušlo Adamovi Tekelymu 3. miesto, ostal v poradí štvrtý.

  Chlapcom srdečne blahoželáme a Petrovi Zelenému budeme držať palce na krajskom kole v Košiciach 24. marca 2020.

 • Krajské kolo olympiády anglického jazyka

  12. februára 2020 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády anglického jazyka. Našu školu reprezentovala v kategórii 1B Silvia Lauková z 9. A triedy.

  V konkurencii desiatich ďalších účastníkov, víťazov okresných kôl, si Silvia počínala úspešne a so ziskom 64,2 bodu sa umiestnila na veľmi peknom štvrtom mieste, keď je od tretieho miesta delilo iba 0,6 bodu. Za úspešnú reprezentáciu jej ďakujeme a k štvrtému miestu blahoželáme.

 • Školský korčuliarsky program

  Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci so Správou telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves zriadilo program, do ktorého boli zapojení žiaci druhého ročníka. Žiaci mali možnosť nadobudnúť základné korčuliarske zručnosti. Kurz viedli skúsení tréneri HK Spišská Nová Ves. Každá trieda mala časovú dotáciu jeden týždeň, každý deň jednu hodinu na ľade. Deti koniec kurzu zavŕšili korčuliarskou olympiádou,kde ukázali,čo sa na ľade naučili. Za svoju snahu boli odmenení diplomom a sladkou odmenou.  tr. uč.: II.A, II.B, II.C

 • Lyžiarsky výcvik - Lučivná

  Žiaci siedmeho ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik v stredisku Snowpark Lučivná. V týždni od 27. januára 2020 do 31. januára 2020 sa výcviku zúčastnili žiaci 7.A a 7.B a v termíne od 10. februára 2020 do 14. februára 2020 žiaci 7.C a 7.D. 

  Žiaci boli rozdelení do družstiev, v ktorých sa pod vedením učiteľov učili lyžovať, alebo sa v lyžovaní zdokonaľovali. Žiaci, ktorí sa rozhodli absolvovať lyžiarsky výcvik vo forme bežeckého lyžovania ho absolvovali na tratiach v okolí Štrbského plesa. Vo večerných hodinách mali žiaci pripravený program kde sa zabavili, zahrali hry či zatancovali.

  Lyžiarsky výcvik splnil hlavný cieľ. Všetci žiaci sa naučili lyžovať, lyžiari sa zdokonalili a v neposlednom rade sa utužil kolektív siedmakov.

 • Lyžiarske preteky

  Dňa 6. februára 2020 sa v lyžiarskom stredisku Mlynky-Biele Vody konali preteky v zjazdovom lyžovaní žiakov ZŠ. Ako aj po minulé roky tak aj teraz naši žiaci získali pekné umiestnenia.

  Ladislav Jančár - kategória žiaci A - 9.miesto

  Ronald Rákay - kategória žiaci B - 1.miesto

  Alex Jevoš - kategória žiaci B - 2.miesto

  Maxim Jevoš - kategória žiaci B - 4.miesto

  Andrej Kalafut - kategória žiaci C - 1.miesto

  Matej Schmidt - kategória žiaci D - 3.miesto

  Sven Fischer - kategória žiaci E - 2.miesto

  Klaudia Kalafutová- kategória žiačky E - 1.miesto

  Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a rodičom za pomoc.

 • Mestská športová olympiáda 1. stupňa základných škôl Športová disciplína - florbal

  Dňa 4. februára 2020  sa v našej škole uskutočnil  turnaj vo florbale žiakov 1. stupňa. Súťaže sa zúčastnilo sedem základných škôl mesta Spišská Nová Ves.  Súťažné družstvá tvorili žiaci a žiačky druhých ročníkov. Náš florbalový tím odohral veľmi dobré zápasy. Z konečného súčtu sme vyšli najlepšie. Neprehrali sme ani jeden zápas, nazbierali najviac bodov, nastrieľali najviac gólov a ...obsadili sme 1. miesto! Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Levočská a na treťom mieste skončila ZŠ Hutnícka.

   

  Mgr. Mária Uličná

 • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

  Dňa  28. januára 2020 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko, ktorá je zameraná na  prerozprávanie slovenských povestí. Školu reprezentovali žiaci v troch kategóriach.

  1. kategória- Martin Debnár (3.A)

  2. kategória- Paulína Pencaková (4.A)

  3. kategória- Laura Mária Veisenpacherová (6.B)

  Laura Mária Veisenpacherová s povesťou "O zmiznutom kaštieli" od Petra Karpinského obsadila krásne 3. miesto. Víťazke, ale aj ostatným zúčastneným žiakom srdečne gratulujeme a zároveň sa chceme poďakovať pani učiteľkám, ktoré pripravovali žiakov na súťaž.

  "Povesť prebúdza v žiakovi záujem o dávnu minulosť národa a rodnej krajiny, a čo je dôležité, vychováva a usmerňuje jeho etické správanie.“

  Mgr. Daniel Medvec

 • Okresné kolo olympiády anglického jazyka

  15. januára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády anglického jazyka. Našu školu reprezentovali Ryan Piepers (6.B) v kategórii 1A a Silvia Lauková (9.A) v kategórii 1B.

  Ryan sa vo svojej kategórii umiestnil ako úspešný riešiteľ na siedmom mieste, keď ho od tretieho miesta delili iba tri body. Silvia svoju kategóriu vyhrala, keď zo 70 bodov získala 69,7 boda a postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční vo februári v Košiciach. Obom žiakom srdečne blahoželáme a Silvii držíme prsty na krajskom kole.

 • Sprístupnenie výsledkov T5 prostredníctvom internetovej žiackej knižky

  Výsledky uvidí zákonný zástupca po prihlásení do IŽK, výberom v menu (pravá horná časť). Sekcia TESTOVANIE 5. 

 • Balet - Luskáčik

  18. decembra 2019 v stredu - cesta piatakov vlakom viedla do Košíc. K Vianociam neodmysliteľne patrí aj baletné predstavenie Luskáčik od Petra Iľjiča Čajkovského. Luskáčik je svetovo najpopulárnejším rozprávkovým baletom, ktorý sa v čase Vianoc uvádza vo všetkých divadlách sveta. Vďaka tomu, že dej sa odohráva na Štedrý večer, stal sa z tohto baletu symbol Vianoc. Naši žiaci zažili v Štátnom divadle v Košiciach verziu podľa Hoffmanovej poviedky Luskáčik a Myší kráľ a tak mohli tému balet z hodín HUV p. uč. Miklasovej vidieť naživo z balkóna krásneho divadla. Dojmy po ceste naspäť boli veľmi pozitívne, výzdoba v Košiciach, prebiehajúce vianočné trhy nás všetkých naladili sviatočne.

  Chcete si pozrieť ukážky z predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach, vypočuť napr. známy Kvetinový valčík?

   

  PaedDr. D.Hofericová

 • Vianočná besiedka ŠKD

  Vianoce sa čoskoro vkradnú do našich príbytkov, prinesú za hrsť ihličia a trochu viac lásky ako obvykle. Takou pravou vianočnou atmosférou dýcha  aj naša škola. Na vianočnej besiedke všetky deti ukázali ako majú radi Vianoce.

 • Čaro Vianoc

  Čas rýchlo uteká, sťaby rýchle nohy mal. Ani sa nenazdáme a už tu sú najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Vianoce....Vianoce sú aj pre mňa a mojich žiakov zo 4.C najkrajším sviatkom v roku. Sú to sviatky pokoja a lásky.
  Každý človek prežíva tento sviatok inak. Naozajstný pokoj Vianoc pre nás začína zdobením stromčeka, keď polia, lúky a strechy domov sú pokryté ligotavou snehovou perinkou. Za oknami poletujú krásne snehové vločky, ako keby poletovalo páperie. Je to téma o ktorej sa dá veľmi veľa rozprávať. O vianočnej pohode, perfektnej atmosfére láske k iným a o zimných radovánkach ani radšej nepíšem, čo viac treba pre detský úsmev????

  Žiaci odišli domov, ostala som sama v triede kde sa pred malým okamihom odohrával ruch , keď všetci sa snažili
  vymyslieť nejaký krátky príbeh k venovaniu ,, našej neznámej babičke či deduškovi, či pomaly nohou vtlačiť chceli svoj malý darček do krabičky kde stále tej lásky bolo málo....uzatváram naše, teda krabičky plne lásky, pokoja a zdravia...pomaly odchádzam ich odovzdať...vločky začínajú padať mojim tajomným krokom von z triedy na cestu....plnú darčekov pre...babičku a deduška...

  ZŠ Nad Medzou 4.C Mgr. Lucia Turancová

 • Vianočná burza

  Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa konala v našej školskej jedálni ďalšia vianočná burza. Na stoloch čakala pestrá ponuka výrobkov, blahoželaní, vianočných ozdôb, medovníkov, ale aj drobných darčekov  na svojich nových majiteľov, aby ich kúpou prispeli na dobrú vec - pomoc tým, ktorí ju potrebujú s ohľadom na svoje zdravie - našej žiačke Zuzke, škôlkarovi Šimonkovi, združeniu Červené nosy, ale aj postihnutým rodinám v Prešove.

  Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili a doniesli svoje pekné a hodnotné darčeky do burzy - milé pani učiteľky, vychovávateľky, mamky, babky, aj naši šikovní žiaci.

  Nech vás zakúpené darčeky potešia počas prichádzajúcich sviatkov Vianoc.

   

  PaedDr. Dana Hofericová

 • eTwinning - dekorácie

  V decembri sa časť žiakov 8.B triedy zapojila do medzinárodného eTwinning projektu pod názvom Traditional Christmas tree decorations exchange (Výmena tradičných vianočných ozdôb). Žiaci vytvorili rôzne zaujímavé ozdoby na vianočný stromček a následne ich zaslali do krajín, ktoré boli súčasťou daného projektu. Patrili medzi ne školy zo Španielska, Portugalska, Poľska, Čiech a Talianska. Všetky ozdoby, ktoré sme z krajín obdržali boli vystavené v Jazykovom laboratóriu.

  Rada by som sa poďakovala žiakom za ich kreatívne nápady, za ochotu zúčastniť sa projektu a za prezentáciu našej školy v rámci Európy. Moja vďaka patrí aj rodičom, ktorí zaslanie dekorácií finančne podporili.

                                         p. uč. Adriana Spodníková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner