Obsah

Zmluvy Faktúry Objednávky Rámcové kupné zmluvy

Zmluvy

 

Od 01. januára 2018 - povinné zverejňovanie prostredníctvom portálu DIGITÁLNE MESTO

  Názov zmluvy Dátum zverejnenia
  2011  
Poistka UNIQA poisťovňa, a.s.  01.10.2011
Zmluva o dielo č. 0101/2011 - Multifunkčné ihrisko 02.03.2011
Zmluva o zabezpečovaní mliečných výrobkov - Tatranská mliekáreň 28.12.2011
  2012  
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 05.03.2010 - UPJŠ v Košiciach 30.01.2012
Kolektívna zmluva rok 2012 - Základná škola, Nad Medzou 01.03.2012
Zmluva o bezodkladnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR GR 2147 08.03.2012
Darovacia zmluva č. 0437-0300-2012 - Východoslovenská energetika 30.03.2012
Zmluva o spolupráci - UPJŠ v Košiciach 04.04.2012
Darovacia zmluva č. 0373-2011  - Štátny pedagogický ústav 10.04.2012
Darovacia zmluva č. 0372-2011 - Štátny pedagogický ústav 10.04.2012
Zmluva o poskytovaní služieb O2  - Telefonica Slovakia 03.05.2012
Dodatok k zmluve o dielo č. 0101/2011 - Multifunkčné ihrisko 18.06.2012
Darovacia zmluva B-2011-0742-035546042 - Výpočtová technika UIPŠ 21.06.2012
Komisionárska zmluva - stravné lístky 03.07.2012
Komisionárska zmluva - Dodatok č.1.pdf - stravné lístky 03.07.2012
Zmluva o grantovom učte - Prima Banka 08.08.2012
Zmluva o dielo č.015 /VN/2012 - Výstavba a montáž altánku 05.09.2012
  2013  
Zmluva a spolupraci (Prešovská univerzita Prešov) 13.02.2013
Zmluva č.592/2013 o rámcových podmienkách spolupráce pri realizácii projektu 21.06.2013
Darovacia zmluva - (ITMS 26110130001) 02.10.2013
Zmluva č.1/NP/1224/2013 - Komplexný poradenský systém (ITMS: 26130230025) 29.11.2013
  2014  
Zmluva o nájme nebytových priestorov 06.03.2014
Zmluva o projekte AMV 30105-26120130025 26.03.2014
Zmluva o spolupráci pri realizácií národného projektu - PV-492-2014

09.04.2014

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov 19.05.2014
Zmluva o vypožičke (číslo zmluvy 2417-2014) - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneého školstva 21.05.2014
PRINED PRojekt INkluzivnej EDukacie č.2014 PRINED PO KE 045 27.08.2014
Dodatok - Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložitelných kuchynských odpadov 28.08.2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu (číslo zmluvy NP 04 015 506, 510, 519, 520) 01.10.2014
Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+  (číslo zmluvy 2014-1-BG01-KA201-001459) 19.11.2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu (číslo zmluvy NP 04 234 233) - Národné športové centrum 25.11.2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Prevádzkovanie nápojového automatu 03.12.2014
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 17.12.2014
  2015  
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet 02.01.2015
Zmluva na zabezpečenie prác (Výroba stojanu na bicykle a 20 ks závesných hákov) 12.01.2015
Zmluva o dielo č.1/2015 - Stavebné práce - podlahy v triedach
16.01.2015
Zmluva o bezodplatnom prevode hnutelného majetku číslo 2015 MPC PRINED 021

13.02.2015

Kolektívna zmluva - ZŠ Nad Medzou 23.02.2015
Čiastková zmluva k rámcovej zmluve č.2015/1575 - Licencia Samsung School 21.04.2015
Rámcová zmluva č.2015/1571 - Datalan a.s. 21.04.2015

Zmluva o poskytnutí grantu č. NM15 086

24.04.2015

Zmluva o dielo č. 2-DEM2015-003 (Bezpečnostný projekt) 19.05.2015
Zmluva o zvyšeni kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy 20.05.2015

PRINED PRojekt INkluzívnej EDukácie č.2014 PRINED PO KE 045 - dodatok č.1

01.06.2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov (číslo: 2015 MPC ANG PO KE 111) 02.06.2015
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologický rozložiteľných kuchynských odpadov 02.09.2015
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri realizácií národného projektu  PV-492-2014 13.10.2015
Dohoda č.9/2015/§54 - ŠnZ (UPSVaR) 28.10.2015
Zmluva o obstaraní zájazdu (Lyžiarský výcvik) 24.11.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet (Telekom) 25.11.2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Mobilný internet (Telekom) 25.11.2015
Zmluva o obstaraní zájazdu (Škola v prírode) 11.12.2015
Dohoda č.104/§52/2015/PZ VAOTP S (ÚPSVaR) 18.12.2015
Zmluva o dielo č.2/2015 (prestrešenie chodníkov medzi pavilónmi - výmena nebezpečnej azbestovej kritiny) 22.12.2015
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č.1 (Prestrešenie prechodov) 30.12.2015
  2016  
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (Telekom) 15.01.2016
Zmluva o dielo č.0101/2016 (Prestrešenie prechodov)  15.01.2016
Dodatok č.1 k dohode č.9/2015/§54 - ŠnZ (UPSVaR) 21.01.2016
Dohoda č.11/§50j/NS 2016 (UPSVaR) - o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti 23.03.2016
Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní elektronických služieb - poisťovňa Dôvera 14.04.2016
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu - Embraco, cena za ekológiu 21.04.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Telekom) - riaditeľ školy 11.05.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Telekom) - zástupca riaditeľa školy 13.05.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Telekom) - tajomníčka školy 13.05.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Telekom) - SIM karta 13.05.2016
Dohoda č.24/§50j/NS 2016 (ÚPSVaR) - o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti 23.06.2016
Zmluva ASIT - Grant  ZŠ Mini - vzdelávacie pomôcky 24.06.2016
Dodatok č3 k zmluve o poskytovani služieb pri zbere biologický rozložiteľných odpadov (Brantner Nova s.r.o) 04.07.2016
Darovacia zmluva č.0161/0200/2016 - sponzorský príspevok od VSE 01.08.2016
Dodatok č1. k dohode č11/§50j/ NS2016 (ÚPSVaR) - o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti 13.10.2016
Darovacia zmluva Rodičovského združenia pri ZŠ - čipový terminál na výdaj stravy s príslušenstvom 14.10.2016
Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode - Drienica 04.11.2016
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarský výcvik 04.11.2016
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č.1606LD018 - informačný systém KORWIN 28.11.2016
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - PPVS a.s. 08.12.2016
  2017  
Kolektívna zmluva - ZŠ Nad Medzou 11.01.2017
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar - ŠEVT Banská Bystrica 20.01.2017
Zmluva o spolupráci na projekte Educate 24.02.2017
Dodatok - k zmluve o spolupráci na projekte Educate 24.02.2017
Dodatok - k zmluve o obstaraní zájazdu zo dňa 02.11.2016 - Lyžiarský výcvik 25.02.2017
Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP 17.03.2017
Nájomná zmluva č.13 - Plavecký výcvik 24.03.2017
Nájomná zmluva č.14 - Plavecký výcvik 03.04.2017
Zmluva o nájme č. 170052 - Kopírovací stroj Konica Minolta C308 03.04.2017
Zmluva D-komplet č. 170053 - Kopírovací stroj Konica Minolta C308 03.04.2017
Nájomná zmluva č.15 - Plavecký výcvik 04.04.2017
Zmluva o poskytovaní služieb č.: 2017_03_27_MD_02 - prevádzka produktu KERBER 12.04.2017
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov - nápojový automat 28.04.2017
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu - Embraco "Dožinkové tajomstvo našej záhrady" 11.05.2017
Ddodatok k zmluve o poskytovaní služieb č.: 2017_03_27_MD_02 - prevádzka produktu KERBER, dokúpenie licencií 16.05.2017
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu - Duálne vzdelávanie a zvyšenie atraktivity a kvality OVP 12.06.2017
Ddodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (Telekom) - 053/44 24 362 31.08.2017
Dodatok k zmluve o poskytovanÍ verejných služieb (Telekom) - 053/44 13 996, 053/42 99 754, 053/44 23 754, ISDN linka 05.09.2017
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt programu ERASMUS+ 18.09.2017
Darovacia zmluva - LIDL 06.10.2017
Zmluva o partnerstve - IT Akadémia 09.10.2017
Zmluva o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica 18.10.2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Telekom)  23.10.2017
Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny - VSE 11.11.2017
Zmluva o obstaraní zájazdu - (Škola v prírode - 1. turnus) 27.10.2017
Zmluva o obstaraní zájazdu - (Škola v prírode - 2. turnus) 27.10.2017
Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia"  - AISEC 08.12.2017
     

 
   

 
   

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner